STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
,,NASZA KADRA”KWK ,,RYDUŁTOWY – ANNA”
TEKST JEDNOLITY


Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Związek nosi nazwę : Związek Zawodowy „Nasza Kadra” KWK „Rydułtowy – Anna” i w dalszej części Statutu zwany jest Związkiem lub Związkiem „Nasza Kadra”. Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją pracowniczą i w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej
  i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

 1. Związek broni praw i interesów pracowników w nim zrzeszonych oraz tworzy przesłanki dla doskonalenia ich warunków pracy, płacy, warunków socjalno – bytowych, kulturalnych i reprezentuje swoich członków w procesie kształtowania i realizacji zadań społeczno – gospodarczych.
 • 2

   Związek realizuje cele i zadania nakreślone w Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawą o Związkach Zawodowych oraz ratyfikowanymi przez RP konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

 • 3
 1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik, po złożeniu deklaracji członkowskiej, który jest lub był zatrudniony w:

–   Kompanii Węglowej Spółce Akcyjnej,

–   Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółce Akcyjnej,

–   Polskiej Grupie Górniczej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

–   oraz w podmiotach powstałych lub mogących powstać w wyniku 

    przekształceń ww. podmiotów na bazie ich majątku

bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne i wyznanie. Decyzję odnośnie przyjęcia w poczet członków podejmuje uchwałą Zarząd Związku.

 

 1. Nie traci członkostwa Związku pracownik, który przeszedł na emeryturę,

    rentę inwalidzką lub urlop górniczy, jeżeli opłaca składki członkowskie. 

                                      

 1. Nie traci członkostwa Związku były pracownik, który czasowo pozostaje bez pracy

w związku z jej poszukiwaniem, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy pod warunkiem opłacania na bieżąco składek.

 

 1. Przejście z jednego do drugiego Związku w wyniku zmiany miejsca pracy nie powoduje utraty stażu związkowego jeśli dokonane zostanie w ciągu trzech miesięcy.

 

 1. Przejście z innego Związku do Związku „Nasza Kadra” nie powoduje utraty stażu związkowego.

 

 1. Do stażu związkowego zalicza się okres służby wojskowej jeśli przed powołaniem do niej pracownik należał do Związku i nie później niż w ciągu 30-tu dni od jej zakończenia ponownie wstąpił do Związku.

 

 • 4
 1. Związek współdziała na zasadzie partnerstwa z innymi Związkami Zawodowymi nie naruszając ich niezależności.

 

2.W zakresie podanym w ust. l Związek może w porozumieniu z innymi Związkami Zawodowymi podejmować wspólne działania w celu obrony interesów zawodowych oraz praw pracowniczych.

 

3.Związek ma prawo przystąpić do ogólnokrajowego Zrzeszenia, Federacji Związków Zawodowych.

 

4.Związek ma prawo nawiązywać kontakty i współdziałanie z zagranicznymi organizacjami związkowymi.

 • 5
 1. Związek posiada osobowość prawną z wynikającymi stąd uprawnieniami w granicach zakreślonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym statucie.

 

 1. Siedzibą Związku jest KWK „Rydułtowy” w Rydułtowach, a terenem jego działania jest:

–   Kompania Węglowa Spółka Akcyjna,

–   Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna,

–   Polska Grupa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– oraz wszystkie podmioty, które powstały lub mogą powstać w wyniku przekształceń ww. podmiotów na bazie ich majątku.

  

 

 1. Związek w sprawach ogólnych (na zewnątrz) reprezentowany jest przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Cele i zadania Związku.

 • 6

Celem Związku jest obrona praw i interesów zrzeszonych w nim pracowników,               

a zwłaszcza:

 

 1. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej,   

     wynagradzania za pracę, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa                    

     i  higieny  pracy,

 

 1. harmonizowanie działań pracodawcy z interesem zrzeszonych pracowników,

 

 1. umacnianie praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz demokracji,

 

 1. kształtowanie etyki zawodowej oraz prawidłowego stosunku do pracy,

 

 1. inicjowanie działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu

     kwalifikacji zawodowych młodych pracowników,

 

 1. współuczestnictwo w realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu pracy,

 

 1. umacnianie rodziny i jej społecznie uzasadnionych interesów,

 

 1. kształtowanie postaw działania dla dobra RP,

 

 1. reprezentowanie interesów zawodowych członków , wobec kierownictwa zakładu

     pracy oraz organów administracji państwowej i organizacji społecznych, związkowych              

     i samorządowych,

 • 7

Cele nakreślone w § 6 Związek zamierza osiągnąć przez :

 1. współdziałanie w ustaleniach i realizacji polityki gospodarczej, socjalnej i kulturalnej zakładu pracy,

 

 1. kierowanie powołaną przez siebie Społeczną Inspekcją Pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,

 

 1. udział w tworzeniu zasad i przepisów mających znaczenie dla pracy i bytu pracowników i ich rodzin,

 

 1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego,

 

 1. nadzorowanie działalności zakładowej komisji pojednawczej,

 

6.udzielanie członkom Związku pomocy prawnej w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

 

 1. przedkładanie kierownictwu zakładu pracy przewidzianych przepisów prawa pracy, opinii i uzgodnień,

 

 1. zgłaszanie sprzeciwów wobec decyzji pracodawcy naruszających słuszny interes pracowniczy oraz niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia.

 

 • 8
 1. Związek skorzysta z wszelkich uprawnień, by spory pracownicze rozwiązywać drogą negocjacji i porozumień.

 

 1. Na zasadach określonych przepisami ustawy o Związkach Zawodowych w razie zaistnienia sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo do organizacji strajku lub innych form protestu.

 

 • 9

   Związek uprawniony jest do podjęcia obrony praw pracownika nie zrzeszonego w przypadku zwrócenia się przez niego o taką pomoc.

 

 • 10

    Członkostwo Związku liczy się od chwili złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu

    do Związku i akceptacji uchwałą Zarządu Związku.

 

 • 11

Członkostwo Związku ustaje wskutek :

 

 1. dobrowolnego wystąpienia,

 

 1. skreślenia z listy członków spowodowanego zmianą miejsca zatrudnienia,

 

 1. niepłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

 

 1. wykluczenia ze Związku uchwałą Zarządu Związku,

 

 1. utraty praw publicznych,

 

 • 12

Członek Związku ma prawo :

 

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

 

 1. wybierać i odwoływać członków organów Związku i być do nich wybieranym,

 

 1. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie praw i obowiązków

    pracowniczych,

 

 1. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka i organów Związku , wnosić   o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,

 

 1. korzystać z bieżącej informacji o wszelkich decyzjach i działaniach Związku,

 

 1. występować z wnioskami i postulatami do organu Związku,

 

 1. brać czynny udział w strajku i innych formach protestu organizowanego przez

   Związek.

 

 • 13

 Członek Związku zobowiązany jest:

 

 1. brać czynny udział w pracach Związku,

 

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku,

 

 1. przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym oraz   

     w pracy zawodowej,

 

 1. chronić własność społeczną jako wspólne dobro wszystkich pracujących ,

 

 1. wspierać Związek przez regularne opłacanie składek.

 

 • 14

    Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być  wyróżniony nagrodami lub odznaczeniami.

 

 • 15
 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia w stopniu

     uwłaczającym godności członka Związku, można po wysłuchaniu zainteresowanego,  

     wymierzyć następujące kary :

 

 1. a) upomnienia

 

 1. b) nagany

 

 1. c) wykluczenia ze Związku

 

 1. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie jednego roku od daty jej

     wymierzenia.

 

 • 16
 1. Uchwałę o ukaraniu a także o zatarciu kary – podejmuje Zarząd Związku.

 

 1. Od uchwały w sprawie ukarania lub odmowy zatarcia kary, członkowi przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14-tu dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

Organy Związku

 • 17
 1. Organami Zakładowej Organizacji Związkowej są:

  

 1. a) Walne Zebranie

  

 1. b) Zarząd Związku

  

 1. c) Komisja Rewizyjna

 

 1. Kadencja organów związkowych trwa 5 lat.

 

 • 18
 1. Organy Związku obowiązane są strzec jego samorządności oraz dobrowolności  

     członkostwa.

 

 1. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu,  

    kolegialności i jawności.

 • 19
 1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów członków

obecnych na zebraniu, z wyjątkiem określonych przepisami Statutu.

 

 1. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku

wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności a w szczególności informowania ich o realizacji własnych uchwał, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeń podejmowanych w interesie załogi.

 

 • 20

Wszystkie organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na zasadach

określonych w ordynacji wyborczej.

 

 1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z pełnionych funkcji:

   

 1. a) odwołania członka organu dokonuje organ, który go powołał,

   

 1. b) decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji powinna być podjęta po wysłuchaniu

        zainteresowanego.

 

 • Wnioski o odwołanie składają:

 

 1. a) Komisja Rewizyjna – w odniesieniu do członków Zarządu Związku

  

 1. b) Członkowie Związku na Walnym Zebraniu – w odniesieniu do Komisji   

             Rewizyjnej lub jej członka.

 

 1. Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem organów Związku może nastąpić wyłącznie z przyczyn przez niego zawinionych a określonych przepisami Kodeksu Pracy i nie może być związane z jego działalnością związkową.

 

 • 21
 1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach

  

 1. a) ustania członkostwa Związku,

    

 1. b) rezygnacji z mandatu,

    

 1. c) nie pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

    

 1. d) odwołania z pełnienia funkcji w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu.

 

A. Walne Zebranie

 • 22
 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie, które może być

     zwyczajne lub nadzwyczajne .

 

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku zwoływane jest przez

     Zarząd raz na 5 lat.

 

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Informacyjne odbywa się w połowie kadencji

     celem złożenia sprawozdania o stanie realizacji zadań i Uchwał podjętych przez

     Walne Zebranie oraz zadań bieżących.

 

 1. Uchwała Zarządu Związku o zwołaniu Walnego Zebrania zwyczajnego winna

     zawierać: datę, godzinę, miejsce, oraz jego porządek i musi być podana do   

         wiadomości członków.

 

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Związku zwoływane jest przez Zarząd:

  

 1. a) z własnej inicjatywy,

 

 1. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

 1. c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 

 1. Nadzwyczajne zebranie członków Związku odbywa się nie później niż w ciągu

     miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia Uchwały i obraduje nad sprawami    

    dla których zostało zwołane .

 

 • 23
 1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków

    Związku.

 

 1. Przy braku wymaganej liczby członków Związku, obecni bez względu na ich ilość

    mają prawo  podjąć decyzję o odroczeniu rozpoczęcia Walnego Zebrania co najmniej

    o 15 min. od  ustalonej wcześniej godziny rozpoczęcia. Prawomocność Walnego

    Zebrania po co najmniej  15 min. przerwie następuje bez względu na ilość obecnych  

    członków Związku.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów a przy równej

     ich ilości rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania. Wyjątek stanowią

     Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Związku które wymagają

     2/3 ważnych głosów.

 

 1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie zgodnie

    z przyjętym programem. Przebieg odbywającego się zebrania protokołowany jest

    przez dwóch Sekretarzy. Przewodniczący zebrania i obaj Sekretarze wspólnie

    podpisują wszystkie dokumenty przyjęte przez to Zebranie.

 

   5  W Walnym Zebraniu członków Związku mogą brać udział z głosem doradczym   

   osoby zaproszone przez Zarząd oraz inne osoby jako goście Zebrania.

 

   

 • 24
 1. Walne Zebranie:

 

 1. a) ustala kierunki i program działania Związku,

 

 1. b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

 1. c) uchwala Statut Związku i zmiany w jego treści,

 

 1. d) ustala skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 

 1. e) wybiera oraz odwołuje w głosowaniu Przewodniczącego, członków Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej,

   

 1. f) rozpatruje wnioski i postulaty,

 

 1. g) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,

 

 1. h) decyduje o rozwiązaniu Związku,

 

 1. i) ustala wysokość składki członkowskiej.

 

 1. Czynności związane z rozwiązaniem Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie. Ze swych prac Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie w celu złożenia go w Sądzie.

 

 1. Walne Zebranie określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

 

B. Zarząd Związku

 • 25
 1. Działalnością Związku kieruje jego Zarząd wybrany przez Walne Zebranie w składzie

   określonym przez to Zebranie, który w szczególności:

 

 1. a) realizuje uchwały Walnego Zebrania,

  

 1. b) współdziała z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach dotyczących

   warunków pracy i bytu członków Związku,

 

 1. c) ustala strukturę organizacyjną Związku,

  

 1. d) zwołuje Walne Zebrania,

  

 1. e) zatwierdza plan pracy Zarządu,

  

 1. f) stosownie do potrzeb powołuje sekcje, komisje oraz zespoły problemowe,

  

 1. g) ustala zbiorowe działanie Związku i kieruje nimi,

  

 1. h) ogłasza strajk oraz inne formy protestu zbiorowego,

  

 1. i) ustala wytyczne dla bieżącej działalności Związku,

  

 1. j) podejmuje decyzje o utworzeniu i wysokości funduszu strajkowego oraz ustala

    zasady jego wykorzystania,

 

 1. k) zatwierdza regulamin działalności finansowej i propozycje budżetowe na dany rok

     działania,

 

 1. l) reprezentuje Związek w stosunkach z zakładem pracy,

 

 1. m) podejmuje decyzje w sprawach nieuregulowanych Statutem,

 

 1. n) w przypadku zmian organizacyjnych Spółki Kompania Węglowa S.A. w

      Katowicach     powodujących konieczność zmian Statutu Związku, wprowadza         

          w formie Uchwały stosowne zmiany w Statucie wraz ze zgłoszeniem ich do  

      Krajowego Rejestru Sądowego. W powyższym przypadku §24 pkt.1c Statutu nie 

     stosuje się.

 

 

 1. Zarząd Związku:

 

 1. obraduje w składzie wybranym przez Walne Zebranie,

 

 1. zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż l raz w miesiąc,

    

 1. c) określa zadania dla członków Zarządu Związku,

       

 1. d) ponosi odpowiedzialność za działalność Związku zgodną z przepisami Ustawy

     o Związkach Zawodowych.

 

 1. Członek Zarządu może być pozbawiony swego mandatu w Zarządzie na mocy

    Uchwały podjętej większością 2/3 członków Zarządu w przypadku:

 

 1. nie uczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Zarządu,

 

 1. nie przestrzeganie postanowień Statutu i Ustawy o Związkach Zawodowych,

 

 1. c) nie spełnianie funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 1. Wniosek o pozbawienie mandatu członka Zarządu przedstawia na zebraniu Zarządu

    Przewodniczący lub Komisja Rewizyjna.

 

5.Decyzje Zarządu Związku zapadają w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu  

   zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos  

   Przewodniczącego.

 

6.W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzą tym

   przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Związku, którzy

   uzyskali następną w kolejności liczbę głosów podczas wyborów. Liczba członków

   przyjętych nie może przekroczyć 1/3 stanu liczebnego określonego podczas Walnego

   Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

C. Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja rewizyjna składa się z wybranych przez Walne Zebranie członków.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez członków Komisji ze  

     swojego składu.

 

 1. Komisja Rewizyjna podlega Walnemu Zebraniu i sprawuje kontrolę nad

     działalnością Związku, a w szczególności:

  

 1. a) kontroluje wykonanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,

  

 1. b) kontroluje gospodarkę majątkową Związku,

  

 1. c) przedkłada Walnemu Zebraniu oraz Zarządowi informacje o wynikach

        przeprowadzonych kontroli oraz uwagi i wnioski pokontrolne,

  

 1. d) składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioskuje

        o   udzielenie   absolutorium   organom   oraz   osobom odpowiedzialnym za  

        realizację zadań statutowych Związku,

 

 1. e) opiniuje projekt budżetu i ocenia bilans Związku,

  

 1. f) wnioskuje w sprawach naruszenia Statutu przez członków Związku,

  

 1. g) zawiesza członków Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Członek komisji Rewizyjnej może być pozbawiony swego mandatu w Komisji na

    mocy uchwały podjętej większością 2/3 członków Komisji w przypadku:

  

 1. a) nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Komisji,

  

 1. b) nieprzestrzegania postanowień Statutu i Ustawy o Związkach Zawodowych,

     

 1. c) nie pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 
Majątek Związku
 • 27

Majątek Związku powstaje:

 

 1. ze składek członków Związku,

 

 1. z dotacji, darowizn oraz z działalności szkoleniowej i wydawniczej,

 

 1. z dochodów prowadzonej działalności gospodarczej,

 

 1. z innych przewidzianych prawem źródeł,

 

 1. ze środków trwałych i przedmiotów nietrwałych użytkowanych przez Związek.

 

 • 28
 1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego

     na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Związku .

 

 1. Majątek Związku służy do realizacji i finansowania działalności statutowej .

 

    3   Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu z  zastrzeżeniem, że jeden jest Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym.

 

 

 • 29

      Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.

Postanowienia końcowe

§30

      Związek posługuje się pieczątką podłużną z nazwą związku.

 

 • 31
 1. Wątpliwości wynikające przy interpretacji postanowień Statutu rozstrzyga

     Walne Zebranie, zaś w okresach między Walnymi Zebraniami Zarząd Związku.

 

 1. Do spraw nieujętych w Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Związkach

    Zawodowych, wszelkiego rodzaju nowelizacje oraz inne aktualnie obowiązujące

    przepisy dotyczące działalności związkowej.                     

 

 • 32

    Traci moc dotychczas obowiązujący Statut z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Podpisy Przewodniczącego oraz Wice Przewodniczącego i  Sekretarza ZZ Nasza Kadra

 

……………………………………….                      ……………………………………………..                      ………………………………………………

         Paweł Kowol                                                  Mariusz Porwolik                                                      Piotr Molitor

 

Rydułtowy 01 kwiecień 2016 r.